Andras Timar df423c5382 fix Lithuanian thesaurus 6 years ago
..
META-INF c918f1d424 gbuild: let ExtensionTarget expect manifest below META-INF 7 years ago
Changelog.txt a4473e06b5 move dictionaries structure one directory up 7 years ago
README_hyph_lv_LV.txt a4473e06b5 move dictionaries structure one directory up 7 years ago
README_lv_LV.txt a4473e06b5 move dictionaries structure one directory up 7 years ago
README_th_lv_LV_v2.txt a4473e06b5 move dictionaries structure one directory up 7 years ago
description.xml a4473e06b5 move dictionaries structure one directory up 7 years ago
dictionaries.xcu a4473e06b5 move dictionaries structure one directory up 7 years ago
hyph_lv_LV.dic a4473e06b5 move dictionaries structure one directory up 7 years ago
license.txt a4473e06b5 move dictionaries structure one directory up 7 years ago
lv_LV.aff a4473e06b5 move dictionaries structure one directory up 7 years ago
lv_LV.dic a4473e06b5 move dictionaries structure one directory up 7 years ago
th_lv_LV_v2.dat df423c5382 fix Lithuanian thesaurus 6 years ago

README_hyph_lv_LV.txt

# Latvieu valodas prnesumu veidoanas trafaretu fails
# Latvian hyphenation dictionary for OpenOffice 1.0 and higher
#
# Copyright (C) 2004-2005 Jnis Vilims, jvilims@apollo.lv
#
# bibliotka tiek licencta ar Lesser General Public Licence (LGPL) 2.1 nosacjumiem.
# Licences nosacjumi pievienoti fail license.txt vai iegstami tmeka vietn
# http://www.gnu.org/copyleft/lesser.txt
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#

# Versija: 0.3.

#
# Pateicos Dr. Andrejam Spektoram par izrdto sapratni un atbalstu


1. SS BIBLIOTKAS RAKSTUROJUMS.
Pagaidm is prnesumu licjs em vr tikai dau no latvieu
valodas likumiem vrdu prneanai jaun rind. is risinjums
nepretend uz pilngi pareizu latvieu valodas prnesumu
izvietoanu.
Prnesumu veidoanas noteikumi iegti no tmeka vietnes http://www.liis.lv/latval/orto/vdjpr.htm (26.05.2004)

Versijas "kvalittes" izmaiu novtjumam izmantot metodika:
(izmantojot libhnj un saldzinot ar A. Spektora laipni piedvts prnesumu veidoanas programmas rezulttiem, prbaudti 16108 vrdi)
795 atirbas no 16108 vrdiem (95,06%)

2. VERSIJU IZMAIU PRSKATS:
v 0.3. ("kvalitte" - 95,06%)
1. Papildus apstrde dubultajiem priedkiem (jie, neaiz, u.c.)
2. abloni papildinti ar atseviiem izmumu gadjumiem
3. Papildus noteikumi, ja pc priedka seko patskanis.
v 0.2. ("kvalitte" - 94,08%)
1. Pievienoti prnesumi izskam da-ma, a-na
v 0.1. ("kvalitte" - 90,10%)
1. Patskau/ldzskau/patskau noteikumi P-LP, PL-LP, PL-LLP un PLL-LLP (P-patskanis, L-ldzskanis);
2. dz, d nesadalana;
3. Priedku noteikumi (varbt ne visi tad, ja vrda skum ir vairki priedki);
4. Izskau noteikumi (bet ne visos locjumos, tad, ja izskaas var loct).
5. dai izmumi (saule, prieknieks, u.c.)

Citi latvieu valodas noteikumi prneanai jaun rind pagaidm
nav emti vr.

Bibliotkas optimizcija, - tikai skotnj, iespjama tlka
optimizcija, latvieu valodai neraksturgu kombinciju izemana no
prnesumu veidoanas noteikumiem.


3. MINIML UZSTDANAS INSTRUKCIJA.

3.1. PUSAUTOMTISKAIE VARIANTI (izmantojot DicOOo.sxw un lv_LV-pack.zip vai Latvian_DicOOo.sxw):
Nepiecieams: uzinstalta OpenOffice.org versija.
Piezme: Ja, atverot dokumentu, pards drobas brdinjums, nepiecieams ataut programmas makrosu darbbu,
piemram, angliskaj OO.org versij nospieot pogu "Enable macros".

3.1.1. Izmantojot DicOOo.sxw
Pagaidm, kamr vrdnca nav pilnb iekauta Lingucomponents projekt, droi zinms, ka darbojas
instalcijas "offline" jeb nesaistes versija. Tiesaistes versija vartu bt pieejama tuvkaj laik.
Jatver Jizvlas kda dokument iekaut saskarnes valoda un "offline" instalcijas versija."Offline" versij jnorda
ce uz lv_LV-pack.zip failu un jseko instalcijas nordjumiem.

3.1.2. Izmantojot Latvian_DicOOo.sxw
Pagaidm, kamr vrdnca nav pilnb iekauta Lingucomponents projekt, droi zinms, ka darbojas
instalcijas "offline" jeb nesaistes versija. Tiesaistes versija vartu bt pieejama tuvkaj laik.
Jatver Noklustie uzstdjumi jau ir sagatavoti latvieu valodas palgldzeku uzstdanai.

3.2 MANULAIS VARIANTS:
sa instalcijas instrukcija uz Windows:
Pieemot, ka jau tiek lietots J.Eisaka OoO pareizrakstbas
prbaudes rks (http://sourceforge.net/projects/openoffice-lv/) un
tas ir instalts atbilstoi dokumentcijai:
Jbeidz darbs ar vism OoO programmm (ar "Exit Quickstarter", ja
tas ticis palaists)
Atpakojam pievienotos failus.
Daudzlietotju instalcijas gadjum (citos gadjumos rkoties
ldzgi, atbilstoi http://sourceforge.net/projects/openoffice-lv/
atrodamai instrukcijai):
Ja nav pievienotas citas valodu bibliotkas, tad visus failus
(izemot licence.txt un lasimani.txt) iekopjam folder
/share/dict/
Ja ir pievienotas citas valodu bibliotkas, tad folder
/share/dict/ jiekop tikai fails hyph_lv_LV.dic
un jatver /share/dict/ direktorij esoais fails
dictionary.lst un tam jpievieno jauna rindia "HYPH lv LV
hyph_lv_LV"
Palaiam kdu OoO programmu.

No Tools->Options->Language settings->Writing Aids->(Edit poga pie
"Writing Aids") izvlamies latvieu valodu un uzstdm iespju
izmantot latvieu valodas prnesumu licju.
Lietojam prnesumu veidoanas rku (uzstdot izmantot vai
noklust teksta stila defincij TextFlow->Hyphenation-
>Automatic=On).

Instalcija uz citm platformm jveic ldzgi. aj gadjum
jizmanto padomi no tmeka vietnes
http://sourceforge.net/projects/openoffice-lv/

CITI NOSACJUMI UN IZMANTOANAS IESPJAS
Ja ir idejas, k o vartu uzlabot, vai ir zinma realizcija
latvieu valodas prnesumu salicjam Tex, var veikt uzlabojumus
vai izmantot jau pieejamos rkus no Tex.
Sprieot pc pieejams informcijas, o prnesumu veidoanas failu
vartu izmantot ar Tex, attiecgi papildinot/izmainot galvenes
sadau.

Ievrojam licences nosacjumus.